Réalta an Ranga

25.00

Tá na nithe seo a leanas le fáil in Réalta an Ranga:

• 288 cárta álainn ildaite do chluiche tomhais taitneamhach
• leabhrán ina bhfuil treoracha imeartha don chluiche tomhais agus eolas maidir leis an ngramadach atá ag teastáil chun é a imirt.

Tá trí théama éagsúla i gceist in Réalta an Ranga: gairmeacha beatha, spórt agus ainmhithe. Tá 12 chárta ann do gach téama agus go leor cóipeanna de na cártaí ar fáil chun gur féidir le 32 fhoghlaimeoir an cluiche a imirt ag an am céanna.

Is acmhainn spraíúil agus luachmhar é Réalta an Ranga atá oiriúnach do dhaltaí scoile agus d’fhoghlaimeoirí fásta araon. Cuireann an cluiche deis ar fáil do lucht a imeartha cleachtadh a dhéanamh ar cheisteanna a chur agus a fhreagairt, tuiscint a fháil ar an difear atá idir an aimsir láithreach agus an aimsir ghnáthláithreach, agus stór focal úsáideach agus frásaí úsáideacha a fhoghlaim.

The Réalta an Ranga package contains the following:

• 288 attractive full-colour cards for a fun guessing game

• a booklet containing playing instructions as well as a guide to the grammar required to play the game.

Three different themes are covered in Réalta an Ranga: professions, sport and animals. There are 12 cards for each theme and enough copies of the cards are provided to allow up to 32 learners to play the game at the same time.

Réalta an Ranga is a fun and valuable resource suitable for school children and adult learners alike. It gives participants the opportunity to practise asking and answering questions, helps them to understand the difference between the present and present habitual tenses, and equips them with useful words and phrases relevant to the themes.

Only 2 left in stock